Den svenska mäklartjänsten är inte dyr - en jämförelse med England och Holland

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Författare: Matilda Edin; Veronica Sandström; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

ABSTRACT

Titel: Den svenska mäklartjänsten är inte dyr – en jämförelse med England och Holland

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi

 

Författare: Veronica Sandström och Matilda Edin

 

Handledare: Tommy Gerdemark

 

Datum: 2011 – 03

 

Syfte: Allmänheten har idag en övervägande negativ bild av den svenska mäklarkåren. Mäklarens arvode i form av provision är uppenbart en av orsakerna till det dåliga ryktet. Syftet med denna uppsats är utifrån detta att öka förståelsen för den svenska mäklartjänstens innehåll och värde. Ytterst vill vi genom att informera stärka branschens rykte och ändra allmänhetens uppfattning om fastighetsmäklare. Detta gör vi genom att jämföra den svenska mäklartjänsten med två andra Europeiska länders mäklartjänster för att se om den svenska mäklartjänsten kan ses som dyr. Länderna vi valt att jämföra med är England och Holland.

 

Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod och varit i kontakt med ett flertal mäklarfirmor samt berörda organisationer, stiftelser och företag i Sverige, England och Holland. Kontakterna har mestadels skett via mail, men även en personlig intervju på plats i Holland har genomförts. Resterande data till vår empiri har samlats in via hemsidor. Empirin har vi tolkat utifrån ett hermeneutiskt perspektiv och kopplat samman med teoridelen i analysavsnittet.

 

Resultat & slutsats: På grund av de skillnader vi funnit länderna emellan gällande utbildning, mäklartjänstens utförande, inblandade parter, lagreglering och mäklarens arvode har vi dragit slutsatsen att den svenska mäklartjänsten inte bör ses som dyr i jämförelse med England och Holland. De tre ländernas mäklare tar i princip ut lika mycket i arvode från uppdragsgivaren, trots att den svenska mäklaren utför mer omfattande arbetsuppgifter än vad den engelska och holländska mäklaren gör, då dessa lämnar över det juridiska ansvaret till en tredje part.

 

Förslag till fortsatt forskning: I vår jämförelse begränsade vi oss till att enbart jämföra den svenska mäklartjänsten med två Europeiska länder, det skulle därför vara intressant att genomföra en studie med fler jämförelseländer. Ett annat alternativ vore att jämföra mäklartjänsten med andra servicetjänster i Sverige. Vidare kan studier om hur stor del av det dåliga ryktet som beror på provisionens storlek vara ett intressant uppslag.

 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen har bidragit med att ge en ökad förståelse för mäklartjänsten och dess ersättning samt gett ett bidrag till att försöka förbättra ryktet. Uppsatsen tydliggör de skillnader och likheter som finns mellan Sverige, England och Holland vad gäller mäklartjänsten.

 

Nyckelord: Fastighetsmäklartjänst, rykte, Holland, England, värde för pengar, dyr. 3

ABSTRACT

Title: The Swedish real estate service is not expensive – a comparison with United Kingdom and the Netherlands

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration

 

Author: Veronica Sandström and Matilda Edin

 

Supervisor: Tommy Gerdemark

 

Date: 2011 - 03

 

Aim: The Real estate agents reputation among the public in Sweden is not the greatest and the commission is one of reasons for that. The purpose of this bachelor thesis was therefore to increase the understanding of the Swedish real estate service contents and value. Ultimately with this thesis we wanted to strengthen the real estate business reputation and try to change the public perception of the real estate agents by providing information. We did this by comparing the Swedish brokerage service with two European countries brokerage service to see if the Swedish one is to be seen as expensive. The countries we chose to compare with were United Kingdom and the Netherlands.

 

Method: In this study, we used a qualitative approach. We were in contact with several brokerage firms and involved organizations, foundation and businesses in Sweden, United Kingdom and the Netherlands. The contact with the business was mostly through email, but a personal interview in the Netherlands was also conducted. The remaining data for our empirical work, we collected independently via websites. After that we construed the empirical data based on a hermeneutic perspective, linking it together with the theoretical part in the analysis.

 

Result & Conclusions: Because of the differences found between the countries regarding educations, brokerage service, the involved parties, legal regulations and the real estate agents fees, we have concluded that the Swedish brokerage services should not be seen as expensive in comparison with UK and the Netherlands. The clients cost for the brokerage service is basically the same amount in all three countries, even though the Swedish broker performs more extensive tasks than the other two countries does because they hand over the legal responsibility to a third party.

 

Suggestions for future research: Since we restricted ourselves to only compare the Swedish brokerage with two European countries, it would be interesting to conduct a study with more countries as well. Another suggestion is to compare the brokerage service with other services in Sweden. Furthermore, it would be interesting to do a research on how much the commission affects the bad reputation.

 

Contribution of the thesis: The thesis has contributed to an increased understanding of the Swedish brokerage service and its compensation. We also made a contribution to improve the real estate agents reputation. The thesis also clarifies the differences and similarities between the countries brokerage services.

 

Key words: Real estate brokerage service, Reputation, United Kingdom, the Netherlands, Value for money, Expensive.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)