Sökning: "kommunal äldreomsorg"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden kommunal äldreomsorg.

 1. 1. Äldreomsorgens budgethantering under Covid-19 krisen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Sofia Rosvall; Mariam Nesiri; [2021-09-16]
  Nyckelord :Covid-19 kris; äldreomsorg; budgetering; budgethantering; statsbidrag; kommunal verksamhet; krishantering;

  Sammanfattning : During the Covid-19 pandemic, Sweden realized that our elderly care was badly affectedduring the crisis. This thesis will look into how the government can use the instrument ofstate funded subsidies towards municipalities to increase elderly care resources throughbudget steering during a dynamic crisis like Covid-19. LÄS MER

 2. 2. Konflikter och konflikthantering inom äldreomsorgen. En kvalitativ studie från enhetschefers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Abir Alawieh; Ellie Azimi; [2021-05-26]
  Nyckelord :socialt arbete; chefskap; kommunal äldreomsorg; konflikthantering; konflikt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse och kunskap gällande konflikter och konflikthantering inom äldreomsorgen, specifikt inom särskilt boende och ordinärt boende (hemtjänst). Studien grundar sig på enhetschefers perspektiv med erfarenhet av att arbetat som enhetschef inom särskilda boenden och ordinära boenden. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenhet av att införa och använda kommunikationsverktyget SBAR inom kommunal äldreomsorg : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Susanne Svensson; [2021]
  Nyckelord :Experience; introduction; municipal elderly care; nurse; SBAR; Erfarenhet; införande; kommunal äldreomsorg; SBAR; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att ge god och säker vård behövs ett säkert och strukturerat sätt att kommunicera mellan olika vårdgivare. Kommunikationsverktyget SBAR skall enligt Sveriges kommuner och Regioner, implementeras inom kommunal verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Äldreomsorgens ledarskap under en pandemi : En kvalitativ studie om de organisatoriska förutsättningarna för ett ledarskap i kris avseende enhetschefer i offentlig förvaltning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Anna Silver; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Huvudsyftet med studien var att granska de organisatoriska förutsättningarna för äldreomsorgens ledarskap i kommunal regi kopplat till coronakrisen. Studien har undersökt enhetschefer inom kommunal äldreomsorgs uppfattning av deras förutsättningar för ett gott ledarskap i den rådande coronakrisen. LÄS MER

 5. 5. Vårdprocessen hos vårdtagare med kommunal hemtjänst : En kartläggning av dagliga rutiner, stressfaktorer hos vårdpersonal och förutsättningar för teknikstöd

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Malin Andersson; Wilma Norberg; [2021]
  Nyckelord :Elderly care; Technical indicators; Healthcare Management; Process mapping; Äldreomsorg; Tekniska indikatorer; Healthcare Management; Processkartläggning;

  Sammanfattning : This is a qualitative study that uses structured interviews and observations as the methods for collecting data. The purpose of this study is to examine if caregivers in elderly care perform tasks at work that they do not have time for, and also how the caregivers manage communication with the caretaker's relatives. LÄS MER