Sambandet mellan redovisning och beskattning : En kvalitativ studie bestående av 12 intervjuer

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning: Sammanfattning Datum: 31 Maj 2023. Nivå: Kandidatuppsats Företagsekonomi. Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet. Författare: Reem Ahmad, Aya Ghassan Allahham and Zomorud Alobaidi.                                                 Titel:  Sambandet mellan redovisning och beskattning- En kvalitativ studie av 12 intervjuer Handledare: Leanne, Johnstone. Nyckelbegrepp: Skatteflykt, god redovisningssed, legitimitet, frikoppling och transparens. Forskningsfråga: 1-Hur påverkar externa faktorer sambandet mellan redovisning- beskattning och god redovisningssed? Syftet: Syftet med studien är att undersöka relevansen av kopplingen eller frikopplingen mellan redovisning och beskattning, hur förändrade skatteregler beror på god redovisningssed, och att undersöka sambandets inverkan på förbättringar av redovisningsstandarderna. Därför utformades en konkret frågeställning, som ledde till en intressant undersökningsfråga. Metod: Utgår studien utifrån en kvalitativ metod, där semistrukturerade intervjuer genomfördes. Respondenterna omfattar Redovisningsekonomer, redovisningskonsulter, auktoriserade revisorer och redovisningsassistenter. Slutsats: Slutsatsen visar att koppling mellan redovisning och beskattning är mer fördelaktig än frikoppling. Där bidrar externa faktorer att visa kopplingens förmåga att hantera ekonomiska fenomen och stärker företagets förmåga gällande problemhantering på ett optimalt sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)