Främjande eller hindrande? : En studie om socialarbetares uppfattning av arbetsmarknadsinsatser

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet

Sammanfattning: Uppsatsens syfte var att undersöka socialarbetares erfarenheter av att stödja deltagare i arbetsmarknadsinsatser. För att undersöka detta genomförde vi fem kvalitativa intervjuer med socialarbetare som är verksamma inom arbetsmarknadsenheter i två olika kommuner. Efter intervjuerna genomfördes en innehållsanalys. Resultatet av denna visar att socialarbetarna upplever att klienten påverkas positivt av rutiner och känsla av sammanhang, samt får en viktig referens att tillföra i CV:et. Respondenterna beskrev även ökad självkänsla och ett kontaktnät som främjande för individen. Enligt resultatet finns det faktorer som hindrar socialarbetarna i arbetet med individen. Dessa faktorer är otydlighet i rollfördelningen mellan arbetsförmedlingen och kommunen, otydligheter i lagen samt att det ibland infinner sig en känsla av tvång hos individen avseende deltagande i en arbetsmarknadsinsats. Slutsatsen är att arbetsmarknadsinsatser ger individen möjlighet att utvecklas på individuell nivå för att på sikt nå ett arbete. Direkta resultat av en arbetsmarknadsinsats är ovanligt, då det tar lång tid att se resultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)