Barns tidiga språkutveckling - hem, förskola/skola och språkstörning som påverkande faktorer

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Johanna Ekström; Sara Davidsson; [2007]

Nyckelord: språkutveckling; tidiga åldrar;

Sammanfattning: SyfteSyftet med vårt arbete är att belysa faktorer som påverkar barns språkutveckling, där vi valt att fokusera på hem,förskola/skola och språkstörning. Vi vill se hur dessa faktorer på olika sätt har en roll i barnets språkutveckling.MetodVi har använt oss av ostrukturerat frågeformulär för att samla in ny data. De fyra informanterna som vi tillfrågatarbetar med de yngre åldrarna. Vi har även bearbetat relevant litteratur för att få inblick i den tidigareforskningen som gjorts i ämnet.ResultatHemmet är av stor vikt för barnets språkutveckling. Att föräldrarna är engagerade i barnets skolgång och attsamarbetet mellan hem och skola fungerar har även det stor betydelse för språkutvecklingen. I förskolan/skolanär sammansättningen av grupperna och klassrumsmiljön en påverkande faktor. För pedagogen gäller det att hittaett undervisningssätt där alla elever blir utmanade och stimulerade i lärandet. Stöd av resurser är även enbetydande del i barnets språkutveckling.Betydelse för läraryrketSom pedagog ska man se och möta alla elever där de befinner sig och kunna se till deras individuella behov.Detta ställer krav på pedagogen att förutom ha kunskap för att undervisa så krävs i dagens skola även enempatisk förmåga för att kunna sätta sig in i alla elevers erfarenheter.=

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)