Sårvård i hemsjukvård ur sjuksköterskans perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Författare: Ida Nyberg; [2019]

Nyckelord: Sårvård; Erfarenhet; Vård i hemmet; Sjuksköterskor;

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskan skall ansvara för en god och evidensbaserad omvårdnad, samverka med andra professioner och ha ett fortlöpande ansvar för patienten. Att utföra sårvård i hemmet kan innebära olika stressorer som att vara gäst i någons hem och att arbeta ensam. Syfte: Syftet var att beskriva hur sjuksköterskors erfar att vårda personer med bensår i hemmet. Metod: Litteraturstudie. Databaser som användes var PubMed, Cinahl, Psycinfo och Medline. Sju artiklar valdes efter granskning och samanställdes i teman och kategorier med likheter och skillnader. Resultat: Tre kategorier identifierades och åtta subkategorier. Samarbete; Att få stöd från olika professioner, Att delegera sårvård. Bedömning; Erfarenhet eller ny kunskap, Att känna ansvar för patienterna, Relationen till patienterna, Att möta patienternas behov. Organisation; Riktlinjer och rutiner, Sjuksköterskors arbetsmiljö. Slutsats: För att öka känslan av mening och sammanhang hos sjuksköterskor behöver de få möjlighet till ökad kunskap om sår och ett ökat stöd från ledningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)