En fluga på väggen : Om kameratillsyner i äldreomsorgen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Författare: Karna Larsdotter; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Med utgångspunkt i ANT – Actor-Network-Theory – diskuteras utformningen av nattliga kameratillsyner via Trygghetskamera hos äldre i Lunds kommun i denna kandidatuppsats i Sociologi vid Halmstad Högskola som bygger på en fallstudie och 6 intervjuer med tjänstemän. Mot bakgrund av tidigare forskning om välfärdsteknik och telecare framstår det lokala skriptet för kameratillsyner som disciplinerande av den äldre, då Trygghetskameran används som positioneringsverktyg snarare än som ett medium för social interaktion mellan personal och äldre. Trygghetskameran påminner på så sätt mer om en välfärdsteknisk sensor eller ett passivt larm, än ett kommunikationsmedium för bildutbyte. Detta innebär att Trygghetskamerorna inte uppmuntrar till aktivitet och delaktighet såsom förordas i såväl Socialstyrelsens definition av välfärdsteknik som i Världshälsoorganisationens rekommendationer om ett aktivt åldrande. Enligt tidigare forskning innebär välfärdsteknik omstrukturering av vården snarare än besparingar, men uppsatsens empiriska material indikerar att den rådande resursbristen inom äldreomsorgen driver fram andra arbetssätt, vilket i framtiden kan innebära olika former av utökning av kameratillsynerna. På så sätt förefaller målet om att välfärdstekniken skall vara samhällseffektiv prioriteras på bekostnad av det hälsosamma åldrande som föreskrivs av Världshälsoorganisationen.  Keywords: välfärdsteknik, Trygghetskamera, fjärrtillsyn, telehealth/telecare, ageing in place

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)