rörvik Timber - En företagsanalys

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Arvid Jansson; Martin Johansson; [2008-07-02]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Sverige har stora skogstillgångar i förhållande till antalet invånare och skogen har historiskt sett spelat en viktig roll för den svenska ekonomin. Under de senaste åren har branschen kännetecknats av låg lönsamhet. En verksamhetsgren har dock haft en positivare utveckling - sågverken. Ett av företagen inom den så kallade sågbranschen, Rörvik Timber, tillhörde under 2007 en av börsens absoluta kursvinnare. Därefter har börskursen fallit och aktien är idag lägre värderad än vad den var före uppgången. Aktiens berg-ochdalbana på börsen, tillsammans med de stora strukturförändringar som gjorts inom bolaget under de senaste åren, gjorde att författarna fattade intresse för företaget. En problemformulering som behandlade företagets historiska utveckling samt framgångsfaktorer och risker växte således fram. Syfte: För att beskriva Rörvik Timbers verksamhet skall författarna skapa sig en förståelse för verksamheten och på så vis uppnå en djupare förståelse för företagets utveckling och dess framgångsfaktorer och risker. Avgränsning: Uppsatsens fokus är inte att ge upphov till en värdering av Rörvik Timber utan istället att beskriva bolaget och dess utveckling över en tioårsperiod. Den tidigare koncernen Rörviksgruppen AB behandlas därför inte. Metod: I uppsatsen har kvalitativ data använts som sedermera analyserats genom Trekantsmodellen. Vidare har omvärlds- och branschmodeller tillämpats för att beskriva företagets externa förhållanden. Studien innehåller även kvantitativ data som presenteras i form av fyrkantsmodellen och nyckeltal. Såväl primärdata, i form av intervjuer som sekundärdata i form av företagets årsredovisningar har använts i undersökningen. Resultat och slutsats: Sedan Ittur Industrier blev majoritetsägare i Rörvik Timber har träförädlingsföretaget gjort stora förändringar av sin verksamhet och den tydligaste förändringen är den kraftiga fokuseringen på de tidigare oprioriterade sågverken. Stora investeringar har även gjorts för att förenkla och effektivisera produktionen och därmed sänka enhetskostnader för företagets produkter. Branschen för sågade och förädlade trävaror är väldigt konjunkturkänslig och detta tillsammans med dess låga marginaler gör att sågverken kommer att få det svårt att uppnå lönsamhet. Författarna drar slutsatsen att större sågverk fortsatt kommer att konsolidera med mindre aktörer för att uppnå stordrift. Rörvik Timber har genom huvudägaren Ittur Industrier en kapitalbas och en tydlig strategi för att ytterligare kunna växa och bli en ledande aktör på den svenska marknaden. Samtidigt ser författarna ett stort hot från utländska konkurrenter vars möjlighet att producera till lägre kostnader kan omkullkasta delar av Rörvikskoncernens internationella försäljning. Förslag till vidare forskning: Denna uppsats har som nämnts fokuserat på att beskriva Rörvik Timbers verksamhet. Författarna anser att det skulle vara intressant med en mer djupgående finansiell analys som ger upphov till en värdering av företaget utifrån ett aktieägarperspektiv. Vidare skulle det också vara intressant att intervjua representanter från ägarbolaget Ittur Industrier för att ta reda på deras bakgrund och syfte med förvärvet av Rörvik Timber.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)