rörvik Timber - En företagsanalys

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Arvid Jansson; Martin Johansson; [2008-07-02]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Sverige har stora skogstillgångar i förhållande till antalet invånareoch skogen har historiskt sett spelat en viktig roll för den svenska ekonomin. Under de senasteåren har branschen kännetecknats av låg lönsamhet. En verksamhetsgren har dock haft enpositivare utveckling - sågverken. Ett av företagen inom den så kallade sågbranschen, RörvikTimber, tillhörde under 2007 en av börsens absoluta kursvinnare. Därefter har börskursenfallit och aktien är idag lägre värderad än vad den var före uppgången. Aktiens berg-ochdalbanapå börsen, tillsammans med de stora strukturförändringar som gjorts inom bolagetunder de senaste åren, gjorde att författarna fattade intresse för företaget. Enproblemformulering som behandlade företagets historiska utveckling samt framgångsfaktoreroch risker växte således fram.Syfte: För att beskriva Rörvik Timbers verksamhet skall författarna skapa sig en förståelse förverksamheten och på så vis uppnå en djupare förståelse för företagets utveckling och dessframgångsfaktorer och risker.Avgränsning: Uppsatsens fokus är inte att ge upphov till en värdering av Rörvik Timber utanistället att beskriva bolaget och dess utveckling över en tioårsperiod. Den tidigare koncernenRörviksgruppen AB behandlas därför inte.Metod: I uppsatsen har kvalitativ data använts som sedermera analyserats genomTrekantsmodellen. Vidare har omvärlds- och branschmodeller tillämpats för att beskrivaföretagets externa förhållanden. Studien innehåller även kvantitativ data som presenteras iform av fyrkantsmodellen och nyckeltal. Såväl primärdata, i form av intervjuer somsekundärdata i form av företagets årsredovisningar har använts i undersökningen.Resultat och slutsats: Sedan Ittur Industrier blev majoritetsägare i Rörvik Timber harträförädlingsföretaget gjort stora förändringar av sin verksamhet och den tydligasteförändringen är den kraftiga fokuseringen på de tidigare oprioriterade sågverken. Storainvesteringar har även gjorts för att förenkla och effektivisera produktionen och därmed sänkaenhetskostnader för företagets produkter. Branschen för sågade och förädlade trävaror ärväldigt konjunkturkänslig och detta tillsammans med dess låga marginaler gör att sågverkenkommer att få det svårt att uppnå lönsamhet. Författarna drar slutsatsen att större sågverkfortsatt kommer att konsolidera med mindre aktörer för att uppnå stordrift. Rörvik Timber hargenom huvudägaren Ittur Industrier en kapitalbas och en tydlig strategi för att ytterligarekunna växa och bli en ledande aktör på den svenska marknaden. Samtidigt ser författarna ettstort hot från utländska konkurrenter vars möjlighet att producera till lägre kostnader kanomkullkasta delar av Rörvikskoncernens internationella försäljning.Förslag till vidare forskning: Denna uppsats har som nämnts fokuserat på att beskrivaRörvik Timbers verksamhet. Författarna anser att det skulle vara intressant med en merdjupgående finansiell analys som ger upphov till en värdering av företaget utifrån ettaktieägarperspektiv. Vidare skulle det också vara intressant att intervjua representanter frånägarbolaget Ittur Industrier för att ta reda på deras bakgrund och syfte med förvärvet avRörvik Timber.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)