Så löser vi vardagen - Vardagsstrategier hos föräldrar som har barn inom autismspektrat

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund: Som förälder till barn med autism var det vanligt att oväntade situationer dök upp vilket gjorde att föräldrarna får bygga ett liv av rutiner och strategier för att hantera vardagen. Under autismspektrumtillstånd ingår autistiskt syndrom, högfungerande autism och atypisk autism. Det är inte ovanligt att barnen upplevs explosiva, lata och ouppfostrade och har problem med till exempel sinnesintryck och social interaktion som kan skapa svårigheter i aktiviteter i det dagliga livet. Att som förälder märka att ens barn inte utvecklas som andra barn orsakar ibland en livskris och den föreliggande studien vill belysa hur det ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv går att stödja familjer genom ökad kunskap om vardagsstrategier inom målgruppen. Syfte: Syftet är att undersöka vardagsstrategier hos föräldrar som har barn inom autismspektrum.Metod: Föreliggande studie är en kvalitativ studie med induktiv ansats och bygger på fem självbiografier. Biografierna har hittats genom en systematisk sökning i databaserna Libris och GOTLIB. Datamaterialet har analyserats utifrån Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys.Resultat: I resultatet framkom två olika grupper av strategier som föräldrarna använder för att kunna förhålla sig till situationen samt underlätta sin vardag. Fem kategorier med nio underkategorier av strategier har kartlagts genom analysen. Kategorierna behandlar följande strategier: “att stärka familjerelationen”, “att sätta svårigheter i större perspektiv”, “att försöka skapa balans i vardagen”, “att ta extern hjälp” och “att förneka situationen”.Slutsats: Föräldrarnas strategier visade sig vara en viktig aspekt för att kunna överleva vardagen och skapa en hälsosam vardagsbalans. Författarna anser att det behövs mer preventivt arbete för föräldrar inom habilitering och hälsa samt barn- och ungdomspsykiatrin. Genom arbetsterapeutiska interventioner kan strategiutveckling användas i ett tidigt skede för att skapa en fungerande vardag och främja psykisk hälsa hos föräldrarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)