Små företags förväntningar på revisorns roll

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Halmstad

Författare: Julius Ohrberg; Rasmus Holm; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Små företag har till skillnad från större företag en mindre andel resurser och kapital att lägga internt på ekonomiska och administrativa uppgifter. Små företag har på grund av detta ett större behov av extern hjälp, däribland av revisorn. Behovet av revisorn kan därmed få en mer betydande roll, som bland annat rådgivare i sin relation, till klienten. Detta leder oss fram till frågan: Vilka förväntningar har små företag på revisorns roll och vad kan dessa förväntningar bero på? Syftet med studien är att analysera revisorns roll, utifrån ett teoretiskt perspektiv och små företags synvinkel utifrån ett empiriskt perspektiv. Studien har utförts genom en kvalitativ datainsamling med åtta besöks-, telefon- och videointervjuer. Företagen som intervjuats har sitt säte i sydvästra Sverige, har 1–19 anställda och är från varierande branscher. Studien kommer fram till, att en del små företag förväntar sig en personlig relation till revisorn, medan andra företag inte vill ha någon relation alls. Samtliga företag vill att revisorn ska vara tillgänglig och kommunicera med företagen. Inom urvalet råder det en varierad förväntan om rådgivning och att revisorn ska agera som ett bollplank. Den största skillnaden på förväntningar som studien upptäckte var mellan företag som anlitat en redovisningskonsult och företag som inte har en redovisningskonsult. Företagen som anlitat redovisningskonsulter erhåller den största delen av rådgivningen därifrån, istället för från revisorn som resterande företag får. Studien bidrar till en fördjupad förståelse kring revisorns roll genom att lyfta fram förväntningarna som föreligger på revisorerna från små företag i praktiken. Förslag till vidare forskning är att undersöka huruvida rådgivningen kan användas som en konkurrensfördel bland revisorer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)