Hur ska barn styrketräna? : En systematisk granskning av styrketräningsstudier

Detta är en Magister-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Malcolm Von Rosen; Johan Nilsson; [2011]

Nyckelord: styrketräning; barn; träning;

Sammanfattning:

Sammanfattning

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att genom en systematisk litteraturstudie undersöka hur prepubertala barn rekommenderas att styrketräna och hur detta motiveras.

1. Vilken träningsmodell ger enligt de genomgångna studierna störst styrkeutveckling hos barn?

2. Skiljer sig de rekommenderade styrketräningsmodellerna åt för pojkar resp. flickor?

3. Hur argumenterar forskarna kring sina slutsatser?

Metod

Metoden som valts är en systematisk litteraturstudie av styrketräningsstudier. Urvalet av litteratur har baserats på sökmotorerna PubMed och Sportdiscus. Därtill har vi genomfört en textanalys, en så kallad argumentationsanalys för att synliggöra hur forskarna motiverar sina slutsatser. Urvalet av studier baseras på studier gjorda på friska barn i åldrarna 6-13 år, barn vilka ännu ej kommit in i puberteten. Vi har valt bort studier där barn med något funktionshinder deltagit.

Resultat

Enligt artiklarna rekommenderas barn i åldrarna 6-13 år att utöva isotonisk styrketräning (dynamisk, med samma spänning i muskeln, både koncentriskt och excentriskt), kontrollerad rörelse både koncentriskt och excentriskt, styrketräning 2-3 ggr per vecka, 10-15 repetitioner x 3-5 set.  Samtliga studier rekommenderar att styrketräningen påbörjas med mycket lätt belastning så att rätt teknik lärs in, för att sedan öka belastningen successivt. I enlighet med genomgångna studier är styrkeökningen mellan 10-50 % efter 8-12 veckors genomförd isotonisk styrketräning 2-3 pass per vecka, 40-60 min per pass. Inga negativa effekter konstateras i de genomgånga studierna. Ej heller någon skillnad i rekommendationer för pojkar och flickor.

Slutsats

Styrketräning för barn är skadeförebyggande samt en säker och effektiv träningsform enligt de artikelförfattare som ligger till grund för vår undersökning. Enligt de studier vi undersökte så argumenteras det för att variera styrketräningsprogrammet och att eftersträva allsidig och balanserad träning för barnet. Inga tydliga skillnader av träningseffekten uppkom för pojkar respektive flickor. Det argumenteras också för att använda övningar som även utvecklar barnets balans, koordination och kondition. Vid styrketräning med barn är det av stor vikt att en utbildad idrottslärare eller tränare övervakar och instruerar styrketräningsövningarna, så att inget barn lyfter för tunga vikter och/eller använder felaktig teknik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)