Normativ makt och regional förändring: En fallstudie av EU:s roll som normativ makt i ljuset av den arabiska våren

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Europeiska unionen har beskrivits som en annan typ av utrikespolitisk aktör. Manners utvecklade begreppet om EU som en normativ makt som drivs av bestämda principer. Denna uppsats fokuserar mer på Toccis begreppsbildning som ger tre testbara dimensioner: normativa mål, normativa medel och normativa inverkan. Utifrån Toccis formulering kan vi sammanfatta en normativ makt som en aktör med normativa och legitima mål som använder legala medel såsom internationella institutioner för att sprida dess normer och lyckas uppnå dess normativa mål. Uppsatsen genomför en fallstudie som analyserar EU: s regionala utrikespolitik och den arabiska våren. Vi undersöker den officiella politiken före och efter den arabiska våren och identifierar dess normativa egenskaper. De officiella dokumenten stödjer de två första dimensionerna som föreslår att EU definierar sig själv som en normativ makt. Emellertid är den tredje dimensionen mer problematisk att utvärdera.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)