Patienters upplevelser av att leva med dialysbehandling vid kronisk njursvikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: I dagens samhälle blir människor allt äldre och sjukare. Antalet människor med diabetes och högt blodtryck ökar successivt i samhället vilket på sikt kommer medföra att fler människor insjuknar i kronisk njursvikt. För patienter som lever med kronisk njursvikt och dialysbehandling kan livskvaliteten påverkas. Det är därför av vikt att sjuksköterskan uppmärksammar patientens livssituation och anpassar omvårdnaden utefter individens behov. Att drabbas av kronisk njursvikt innebär en försämrad eller helt utebliven njurfunktion. Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av att leva med dialysbehandling vid kronisk njursvikt. Resultatet är baserat på 13 vetenskapliga artiklar. Efter analys av artiklarna framkom tre teman av patienternas upplevelser: Det förändrade livet, det sociala livet och livet som patient. I resultatet framkom att beroende på dialysmetod upplever patienter olika hinder eller möjligheter som respektive behandling medför. Många patienter beskriver att dialysbehandlingen begränsar det vardagliga livet samtidigt som behandlingen är en livlina. Dialysbehandlingen kan påverka yrkeslivet såväl som resmöjligheter och sociala relationer. Patienter upplevde att de ofta hamnar i en beroendeställning till dialysbehandlingen och sina anhöriga. Upplevelsen av sjuksköterskans bemötande var mestadels positiv och sjuksköterskan har en viktig roll i vårdandet. Litteraturstudien kan användas för att belysa patienters upplevelser av att leva med dialysbehandling. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)