Sökning: "Amanda Alexandersson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Amanda Alexandersson.

 1. 1. Hållbarhet som värdedrivare - En kvantitativ studie om hur marknaden prissätter hållbara bolags aktier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Alexandersson; Felix Sjöberg; [2020-07-09]
  Nyckelord :hållbarhet; marknadsvärde; börsvärde; sin stocks; ESG; Thomson Reuters; Europa; hållbarhetsredovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Kravet på hållbarhetsredovisning som infördes2017 har gjort icke-finansiella rapporter mer tillgängliga för allmänheten. Tidigare studier harvisat på ett positivt samband mellan såväl hållbarhet och finansiella prestationer somhållbarhet och marknadsvärde. LÄS MER

 2. 2. Den svenska CFC-lagstiftningen i ljuset av skatteflyktsdirektivet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Alexandersson; [2020-04-14]
  Nyckelord :Skatterätt; EU-rätt; CFC-beskattning; Etableringsfrihet; Skatteflykt; Skatteflyktsdirektivet;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2019 trädde Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juni om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion i kraft. Uppsatsen undersöker vad skatteflyktsdirektivet innebär för medlemsstaternas möjlighet att CFC-beskatta delägare inom EES. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av att leva med dialysbehandling vid kronisk njursvikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amanda Alexandersson; Fiona Toresson; [2016]
  Nyckelord :Caring; dialysis; experiences; nursing; patients; Dialys; omvårdnad; patienter; upplevelser;

  Sammanfattning : I dagens samhälle blir människor allt äldre och sjukare. Antalet människor med diabetes och högt blodtryck ökar successivt i samhället vilket på sikt kommer medföra att fler människor insjuknar i kronisk njursvikt. För patienter som lever med kronisk njursvikt och dialysbehandling kan livskvaliteten påverkas. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet vid hjärtsvikt : En väg mot hälsa och välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Amanda Roddar; Annie Alexandersson; [2014]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; livskvalité; hjärtsvikt; träning; upplevelser;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt är ett vanligt förekommande sjukdomstillstånd som kräver livslång behandling. Livsstilsförändringar och fysisk aktivitet kan vara lika effektivt som farmakologisk behandling. Dagens forskning bevisar att fysisk aktivitet stärker hjärtats funktion och har en god effekt för patienter med hjärtsvikt. LÄS MER

 5. 5. Rörlig ersättning och arbetsmotivation : En studie av belöningssystem till de anställda på DeLaval

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutvecklingAkademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Anna-Karin Gunstad; Amanda Alexandersson; [2011]
  Nyckelord :Arbetsmotivation; rörlig ersättning; verksamhetsstyrning; bolagsstyrning; principal agentteori; balanserade styrkort;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att förstå varför medarbetarna på avdelningen Capital Goods, DeLaval, trots rörlig ersättning som motivationshöjare, har svårt att uppnå de mål som är uppsatta i deras balanserade styrkort. Syftet är vidare att komma med förbättringsförslag till ledningen om hur de ytterligare kan motivera sina medarbetare. LÄS MER