A Phenomenological Study on the pre-migration traumatic experiences of international students in their home countries, their decision to study abroad and their coping mechanisms post-migration

Detta är en Master-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Författare: Jason Dean Holness; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Internationell student migration anses i migrationslitteraturen som en väg som många studenter använder för att vidareutbilda sig utomlands. På samma sätt koncentreras studerandet av internationella studenter erfarenheter ofta på sina erfarenheter utomlands och hur de anpassar eller klarar av de kulturella skillnaderna i värdländerna. Det finns dock internationella studenter som har traumatiska upplevelser i sina hemgrupper som påverkar deras beslut att migrera och hur de klarar sig utomlands. Som sådant är syftet med detta dokument att belysa detta fenomen genom att göra en djupgående analys av internationella studenter med traumatiska erfarenheter före migration och belysa hur dessa erfarenheter påverkat deras beslut att studera utomlands.I det här dokumentet undersöks också de olika hanteringsstrategierna som de använder för att hantera deras samtida vardagsliv efter migrering. Studien visade att internationella studenter har olika traumatiska erfarenheter i sina hemländer; Traumatiska erfarenheter före migration som fysiskt våld, diskriminering, sexuellt våld framhävdes som faktorer som påverkar internationella studenters.Dessutom drabbade premigrationens traumatiska erfarenheter copingprocessen för internationella studenter eftermigration som går igenom en copingprocess både under och efter de traumatiska händelserna. Olika strategier för hantering användes av internationella studenter med traumatiska erfarenheter före migrationen för att klara sina nutida vardagsliv efter migration, såsom socialt stöd, undvikande och attitydförändring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)