Konsten att motivera genom mätning

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problembeskrivning: Prestationsmätningars användning på arbetsplatsen har utvecklats under en lång tid och är idag ett givet styrningsverktyg i de flesta organisationer. Tidigare forskning visar att verktyget kan användas till olika syften och vara utformad på olika sätt. Den visar även att det har potentialen att påverka anställdas motivation på både positivt och negativt sätt beroende på organisationens förutsättningar och hur de använder verktyget. För organisationer som är i processen att implementera prestationsmätningar är det därför av intresse att veta hur verktyget kan användas för att motivera anställda att nå strategiska målsättningar och vad de behöver undvika för att inte skada motivationen. Syfte: Studiens syfte är att öka förståelsen för användningen av prestationsmätningar och hur det kan användas för att motivera anställda att nå strategiska målsättningar. Detta syfte uppnås genom att undersöka olika organisationer, och både analysera hur verktyget utformas och används från chefernas perspektiv samt hur anställda i organisationerna tolkar prestationsmätningarnas användning. Metod: Studien är av kvalitativ karaktär och datan insamlades genom semistrukturerade intervjuer med postföretag, heminredningsföretag, bemanningsföretag och en kontaktpunkt för sjukvård. För att analysera datan används tematisk analysmetod och en analysmodell med teorier som förklarar prestationsmätningarnas användning och utformning samt anställdas motivation. Empiri och analys: Resultatet visar att det finns både gemensamma och unika utmaningar kring användandet av prestationsmätningar för organisationer i olika branscher som använder styrningsverktyget. Dessa utmaningarna är bland annat att anställda har olika behov och motiveras av olika saker vilket innebär att det kräver genomtänkt och frekvent kommunicering av användningen av verktyget. Verktyget behöver enligt cheferna vara tillräckligt avancerade för att kunna ge tydlig återkoppling till anställda, och det läggs stor vikt på betydelsen av kommunikation och visualisering. Ur anställdas perspektiv så är det bland annat viktigt att måtten som används fångar upp det arbete som utförs. Slutsats: Prestationsmätningar används som ett motiverande verktyg om rätt förutsättningar finns vilket bland annat innebär att verktyget är tillräckligt avancerat, att det fångar upp vad de anställda presterar och att det används på ett sätt som är anpassat efter olika individers motivation. Förslag till framtida studier föreslås, bland annat möjligheten att undersöka organisationer inom samma bransch för att se om det uppstår liknande resultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)