När chefen kränker eller mobbar : Att förstå och lösa relationer med faktaundersökningsmetoden

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

Sammanfattning: Studien syftar till att undersöka hur sociala relationer på arbetet påverkas när det är den ansvariga chefen som utför mobbning eller kränkande särbehandling. Studien syftar även till att undersöka hur faktaundersökningsmetoden hanterar dessa problem. Detta är en norsk utredningsmetod som Falu kommun använder sig av. Semistrukturerade intervjuer genomfördes inom Falu kommun med sex stycken intervjupersoner varav fem av dem är chefer och en av dem är metodens handledare. De intervjuade cheferna innehar erfarenhet av rollen samt är högre upp i hierarkin än första linjens chefer. Metodens handledare leder arbetet med Falu kommuns faktaundersökningsmetod. I studiens resultat och analys identifierades fyra teman. Dessa teman är; kränkande särbehandling och mobbning, destruktivt ledarskap, faktaundersökningsmetoden och HR-funktionens placering. Intervjupersonernas svar och den teoretiska referensramen analyserades och diskuterades, vilket utmynnade i sju slutsatser. I dessa slutsatser framgår bland annat hur mobbning, kränkande särbehandling och destruktivt ledarskap kan motverkas, vad detta ger för konsekvenser samt faktaundersökningsmetodens styrkor och svagheter. Ett fynd i undersökningen är att maktobalansen och känslan av hjälplöshet är den största skillnaden i att bli utsatt av en chef jämfört med en medarbetare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)