Sökning: "mobbning"

Visar resultat 1 - 5 av 861 uppsatser innehållade ordet mobbning.

 1. 1. “Hellre vara ett rovdjur än att bli uppäten”. Fem mäns berättelser om våld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Robert Berg; Jonna Grevle; [2021-05-26]
  Nyckelord :strainteori; sociala band; maskulinitet; våld; kriminalitet; mobbning; hegemonisk maskulinitet; droger; missbruk; känslor; skam; ilska;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att studera hur fem män retroperspektivt beskriver deras väg in i våldskriminalitet. Vår avsikt var att titta närmare på vilka faktorer i omgivningen som banat väg för en våldskriminell utveckling, samt vilka individuella faktorer och motiv som männen anser ha bidragit till deras utförande av våldsbrott. LÄS MER

 2. 2. Förebyggande arbete mot mobbning : En kvalitativ studie om erfarenheter från lärare på fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Fritidshemspedagogisk forskning

  Författare :Selver Cehic; Oianna Josef; [2021]
  Nyckelord :fritidshem; fritidslärare; grundlärare med inriktning mot fritidshem; mobbning; förebyggande arbete.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur lärare på fritidshem tänker kring mobbning och på vilket sätt de arbetar för att förebygga mobbning i sin verksamhet. Detta är en kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer har genomförts på två fritidshem och fyra fritidslärare har intervjuats. LÄS MER

 3. 3. Går mobbade elever miste om skolundervisning? : En studie om mobbningens inverkan på olovlig frånvaro

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Tuominen Oona; [2021]
  Nyckelord :Bullying; Absenteeism; Truancy; OLS; Fixed effects; Panel data; Finland; mobbning; skolkning; olovlig frånvaro; OLS; fixed effects; paneldata; Finland;

  Sammanfattning : Nationalekonomisk litteratur har visat att utsatthet för skolmobbning kan ha negativa konsekvenser på lång sikt såsom lägre utbildningsnivå och löner. I denna uppsats undersöks huruvida olovlig frånvaro kan vara en mekanism som ligger till grund för de långsiktiga följderna genom att studeraorsakssambandet mellan mobbning och skolkning. LÄS MER

 4. 4. Functional Hypothalamic Amenorrhea : Affected Women’s Perspective on Diagnosis and Treatment

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linda Lines; [2021]
  Nyckelord :s public health; patients’ perspectives; healthcare process; infertility; secondary amenorrhea; folkhälsa; patientperspektiv; vårdprocess; infertilitet; sekundär amenorré;

  Sammanfattning : ABSTRACT Functional hypothalamic amenorrhea, FHA, is the clinical diagnosis for a woman in whommenstrual periods have been absent for three months or longer and where no other organic ormedical explanation is found. The aim was to explore characteristics and life experiencesamong women showing signs of FHA and to investigate what diagnoses and treatment/advicethey received when seeking medical help. LÄS MER

 5. 5. 「Jag kan」 inget säga : Koe no katachi som värdegrundsförstärkare och dess didaktiska potential

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Artur Artborg; [2021]
  Nyckelord :Didaktisk potential; Litterär kompetens; Värdegrund; Svenskämnet; Gymnasieundervisning; Litteraturundervisning; Mobbning; Diskriminering; Manga; Anime; A Silent Voice;

  Sammanfattning : Författare, forskare och lärare har länge lyft fram skönlitteraturs förmåga att låta läsare förstå sina egna liv och erfara andras till en grad utan motsvarighet bland pedagogiska och didaktiska redskap. Vad gäller verk som simultant kan imponera med litterär kvalité och värdegrundsfrämjande potential kan få konkurrera med Oima Yoshitokis manga Koe no katachi (sv. LÄS MER