IPM-strategier för kålmjöllusen Aleyrodes proletella : en ny skadegörare på tröskeln till Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Sammanfattning: Kålmjöllusen, Aleyrodes proletella är en allvarlig skadegörare i kålodling, främst brysselkål och grönkål, i Europa. Likt andra vita flygare sitter lössens nymfstadium på undersidan av bladen och suger växtsaft och kontaminerar dem med skalrester och honungsdagg där sotdaggssvampar kan tillväxa. Sedan mitten av 1990-talet har en drastisk ökning av skadegöraren ägt rum, p.g.a. ett varmare klimat, ökad odling av höstraps där arten kan övervintra samt indragningen av vissa insekticider. Aleyrodes proletella har tidigare bara observerats på skelört, Chelidonium majus i Sverige men 2014 hittades den första kålmjöllusen i odlad grönkål. Det är högst sannolikt att A. proletella kommer att bli en allvarlig skadegörare med en invasiv spridningsmekanism i södra Sverige. Sedan 2014 tillämpar alla EU-stater integrerat växtskydd (IPM). I detta arbete görs en översyn av alla tillgängliga metoder för att bekämpa A. proletella. Dessa innefattar manipulation av värdväxten, skadegöraren och miljön och kan användas för att förebygga eller bekämpa angrepp. Förebyggande åtgärder består i odlingstekniska åtgärder samt bevarande biologisk bekämpning. Idag bekämpas arten främst med kemisk bekämpning, en metod som inte är långsiktigt hållbar. Insektsnät kan minska angreppen avsevärt men medför problem med ogräsrensning. Potential finns för biologisk bekämpning, främst med bankplantor med parasitstekeln Encarsia tricolor, samt för fångstplantor, biopesticider och utveckling av en prognosmodell. Ett diversifierat odlingslandskap som innebär mindre övervintringshabitat, fler naturliga fiender och barriärer som hindrar inflygning är av stor vikt för att hindra att A. proletella blir invasiv i Sverige.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)