”… och Fjärilen flög”

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med denna fallstudie har varit att undersöka i vilken mån psykodynamisk korttidsterapi med inslag av hypnosterapi kan hjälpa en klient som fått diagnos depression, men med symtom likt PTSD - ca tio år efter en bilolycka, där modern förolyckas. Studien undersöker vilka symtom på PTSD som kan identifieras i den psykoterapeutiska processen, hur PTSD-symtomen förändras under terapiprocessen samt hur den terapeutiska processen och uttrycken för PTSD påverkas av de hypnotiska interventionerna. Instrumenten PCL-C och CSQ-8 användes. Det förefaller som om klienten fått hjälp att behandla sin komplexa PTSD-problematik med psykodynamisk korttidsterapi och inslag av hypnosterapi, under totalt tio 90-minuters sessioner. Det är sannolikt så att hypnosinterventionerna har skyndat på terapiprocessen och att detta har hjälpt klienten att bearbeta sitt trauma. De tre teman kring klientens förhållningssätt, till sig själv, till andra och till sin moder, förändrades i positiv riktning. De skattningar som klienten gjorde på det Allmänna hälsotillståndet och PTSD-symtomen visade också på en positiv trend, när mätningarna jämfördes mellan första sessionen och uppföljningen. Det finns idag få studier publicerade om PTSD där man använt denna behandlingsform, dvs. psykodynamisk korttidsterapi med inslag av hypnosterapi. Studiens begränsningar och förslag på framtida forskning diskuteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)