Child language brokers – En kvalitativ studie om flerspråkiga elever som översätter till sina nyanlända klasskamrater i lågstadiet

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Antalet nyanlända elever har ökat i svenska skolan. Detta medför en större mångfald, dock innebär det även utmaningen att ge en likvärdig utbildning för samtliga elever, oavsett etnisk och språklig bakgrund. Skolor ska erbjuda elever studiehandledare för att stödja dem i sin utbildning men det finns dessvärre alltför få studiehandledare för att tillgodose alla nyanlända elevernas behov. Lärare kan då ta hjälp av andra elever med samma modersmål som den nyanlända eleven. Dessa elever hjälper att översätta till sin nyanlända klasskamrat. Syftet med studien är att undersöka hur elever som översätter upplever denna roll. Frågeställningarna är således: - I vilka situationer översätter eleverna till sina klasskamrater? - Vilka positiva och negativa aspekter upplever en elev i att översätta till sina nyanlända klasskamrater i lågstadiet? - Vilka risker och möjligheter upplever lärare att det finns med att elever översätter till sina nyanlända klasskamrater i lågstadiet? För att undersöka detta har fem elever och deras lärare från fyra olika skolor intervjuats. Intervjuerna är av semistrukturerad karaktär och materialet är bearbetat utifrån en tematisk innehållsanalys. Studien visar att elever främst översätter instruktioner av uppgifter under lektioner. Eleverna är mestadels positiva till att översätta och beskriver det som roligt och viktigt att hjälpa de nyanlända eleverna att förstå. De situationer som eleverna upplever negativa är när de blir störda i sitt skolarbete och vid konflikter. De möjligheter som redogörs är ökad utveckling i såväl svenska som modersmålet samt att det möjliggör inkludering av de nyanlända eleverna. De risker som beskrivs rör exkludering av andra elever samt risk att det hämmar den nyanlända elevens utveckling av det svenska språket. Följaktligen bör läraren arbeta med elever som översätter på ett medvetet och transparent sätt och medvetandegöra de inblandade eleverna i hur samarbetet ska fungera för att uppnå önskad effekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)