Sökning: "child language brokers"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden child language brokers.

 1. 1. Child language brokers – En kvalitativ studie om flerspråkiga elever som översätter till sina nyanlända klasskamrater i lågstadiet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Johanna Wahlgren; [2018-08-13]
  Nyckelord :nyanlända elever; flerspråkiga elever; child language brokers; translanguaging; inkludering; community of practice;

  Sammanfattning : Antalet nyanlända elever har ökat i svenska skolan. Detta medför en större mångfald, dock innebär det även utmaningen att ge en likvärdig utbildning för samtliga elever, oavsett etnisk och språklig bakgrund. LÄS MER

 2. 2. Skolsjuksköterskans syn på arbetet med att främja nyanlända barns hälsa och integration.

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Tove Vikström; [2016]
  Nyckelord :child; health; health promotion; integration; refugee; school nurse; barn; hälsa; hälsofrämjande arbete; integration; flykting; skolsjuksköterska;

  Sammanfattning : Ohälsa bland nyanlända barn och segregation i mottagarlandet är ett folkhälsoproblem. Den stressfyllda situation som immigrerade barn lever i gör dem extra utsatt för en rad psykosociala problem och de har generellt sämre hälsa än barn som bor i landet. Barn som flyr ensamma har sämre hälsa än barn som har familjen med sig. LÄS MER