Sökning: "kategoriskt-relationellt perspektiv"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden kategoriskt-relationellt perspektiv.

 1. 1. Hur skapas bilden av en elev i behov av särskilt stöd?- En textanalys av åtgärdsprogram i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Hansson; Eva Wesonius; [2018]
  Nyckelord :åtgärdsprogram; specialpedagog;

  Sammanfattning : Sammanfattning Hansson, Marie & Wesonius, Eva (2018). Hur skapas bilden av ett barn i behov av särskilt stöd? Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Extra anpassningar i tre skolor – En studie om arbetet med extra anpassningar beträffande elevers läs- och skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Hansson; [2017]
  Nyckelord :elevhälsa; extra anpassningar; rutiner; samarbete; sociokulturellt perspektiv; språkutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : Titel: Extra anpassningar i tre skolor – En studie om arbetet med extra anpassningar beträffande elevers läs- och skrivutveckling. Additional adjustments in three schools – a study about the work with additional adjustments concerning students reading and writing development Författare: Johanna Hansson Handledare: Elaine Kotte Examinator: Marie Jedemark Utbildning: Speciallärarprogrammet, inriktning språk-, läs- och skrivutveckling (90 hp) Datum: 2017-05-22 Förväntat kunskapsbidrag: Uppsatsen kan bidra till en ökad medvetenhet om hur arbete med extra anpassningar kan se ut och hur det kan utvecklas. LÄS MER

 3. 3. När den ordinarie undervisningen inte räcker till : En kvalitativ analys av extra anpassningar och särskilt stöd i årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Specialpedagogik

  Författare :Kim Jonsson; [2017]
  Nyckelord :specialpedagogiskt perspektiv; läs- och skrivsvårigheter; stödinsatser; extra anpassning; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare beskriver att de arbetar med extra anpassningar och särskilt stöd för elever i läs- och skrivsvårigheter i årskurs 1-3. Syftet uppnås utifrån följande frågeställningar: Vilka extra anpassningar görs för elever i läs- och skrivsvårigheter? Vilka särskilda stöd ges för elever i läs- och skrivsvårigheter? Vilka rutiner finns gällande extra anpassning och särskilt stöd?   De teoretiska perspektiv som studien grundar sig på är ett sociokulturellt perspektiv på lärande och specialpedagogiska perspektiv (kategoriskt-, relationellt- och dilemmaperspektiv). LÄS MER

 4. 4. Vilka förutsättningar för lärande, med fokus på interaktion ges integrerade elever med utvecklingsstörning i grundskolan+

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ingela Mathisen Andersson; Therese Forsberg; [2015]
  Nyckelord :integrering; individintegrerad särskoleelev; kategoriskt perspektiv; relationellt perspektiv; interaktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka tolv grundskollärares inställning till integrering, samt om och hur de utifrån sin inställning skapar förutsättningar för lärande för integrerade elever i grundskolan. Eftersom förutsättningar för lärande är ett vitt begrepp har vi valt att fokusera på interaktion. LÄS MER

 5. 5. Två skolvärldars möte. En institutionsskolas fysiska integrering med en kommunal grundskola i ett inkluderande perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lena Abelius; [2012-11-27]
  Nyckelord :samarbete; delaktighet; gemenskap; integrering; inkludering; kategoriskt-relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att undersöka rektorers och lärares uppfattningar om hur en institutionsskola för elever med rörelsehinder och en kommunal skolas värld gestaltar sig i nuläget med tanke på delaktighet, samarbete och gemenskap i en för dem gemensam skola samt vilka framtidsvisioner som finns.Problemformulering:• Hur möts de båda världarna i nuläget i det praktiska vardagsarbetet?• Vilka framtidsvisioner finns?TeorianknytningExamensarbetet knyter an till det kategoriska och till relationella perspektivet som framställts av Persson (2003). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kategoriskt-relationellt perspektiv.

Din email-adress: