Sökning: "kommunikationsstörning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet kommunikationsstörning.

 1. 1. Samtalsinteraktionen vid förvärvade kommunikationssvårigheter: likheter och skillnader i tränade bedömares och närståendes uppfattning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Evelyn Jons; Anna Lundqvist; [2016-09-20]
  Nyckelord :Afasi; Parkinsons sjukdom; kommunikationsstörningar; samtalsanalys; CAPPCI; Aphasia; Parkinson’s disease; communication disorders; conversation analysis; CAPPCI;

  Sammanfattning : Along with the presence of acquired communication disordersthere’s a need of effective ways to assess the everyday communication ofpatients in order to individualize the intervention. This can be done byasking a common conversation partner. LÄS MER

 2. 2. Audionomer om mötet med sorgen - En kvalitativ studie byggd på semistrukturerade intervjuer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ingela Pettersson; Madeleine Bergenholtz; [2016-06-08]
  Nyckelord :Audiologi; audiologisk; counselling; förlust; hörselnedsättning; kommunikationsstörning; livskvalitet; patientens sorg; psykosociala emotioner; rehabilitering; sjukvård; sorgeprocessen; sörjande; vårdgivare;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att ta reda på hur audionomer ute på Hörselverksamheten iVästra Götaland bemöter en patient i sorg samt audionomens egna emotionella upplevelseroch reaktioner innan, under och efter besöket.Metod och material: Semistrukturerade intervjuer med fyra audionomer med olika långarbetserfarenhet genomfördes. LÄS MER

 3. 3. Den semantiska illusionseffekten : Bearbetning av språkligt meddelande

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinLinköpings universitet/Medicinska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinLinköpings universitet/Medicinska fakulteten

  Författare :Jönsson Malin; Szadlo Sofia; [2016]
  Nyckelord :semantic illusions; auditory language processing; lexical access; working memory capacity; semantic memory; semantisk illusion; språklig bearbetning auditivt; lexikal åtkomst; arbetsminneskapacitet; semantiskt minne;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att ta fram ett svenskt material för att undersöka mottagligheten för semantiska illusioner vid bearbetning av auditivt språkligt meddelande hos vuxna individer utan kommunikationsstörning. Utöver detta syftade även studien till att undersöka om mottaglighet för den semantiska illusionseffekten är relaterad till lexikal åtkomst och arbetsminneskapacitet. LÄS MER

 4. 4. Språkscreening vid 2,5 års ålder med Westerlunds 3-årsmetod

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Angelica Pennerdahl; [2015]
  Nyckelord :språkscreening; barn; barnhälsovårdsprogram; barnavårdscentral; screening; språkstörning; kommunikationsstörning; Westerlunds metod; 2; 5-årsscreening; 3-årsscreening; SLI; språkutveckling; grav språkstörning; måttlig språkstörning; logoped;

  Sammanfattning : To identify children at risk of developing a language disability, the majority of SwedishChild Health Centers (CHCs) have since the early 90’s conducted language screeningwith 3-year olds using Westerlund’s method or with 2,5-year olds using Miniscalco’smethod. The National Board of Health and Welfare has published a new national childhealthcare program (Socialstyrelsen, 2014b) in which the language screening in Uppsalamunicipality needs to resituate to when the child is 2,5 years old. LÄS MER

 5. 5. Samarbete vid kommunikationsstödjande insatser i förskolan : En studie av tre olika professionella aktörers syn på samarbete kring barn med kommunikativa funktionsnedsättningar i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Charlotte Ryner; Linda Björnskjöld; [2015]
  Nyckelord :AKK; Förskola; Samarbete; Tal-; språk- och kommunikationsstörning;

  Sammanfattning : Vi har valt att göra en studie baserad på kvalitativa intervjuer med tre olika professioner, logoped, specialpedagog och förskollärare.Syftet med vårt arbete är att utöka kännedomen om aktörernas samarbete och rollfördelningen dem emellan när det handlar om de insatser som görs för barn med tal-, språk- och kommunikationssvårigheter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kommunikationsstörning.

Din email-adress: