Sökning: "”Lindholmshamnen”"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet ”Lindholmshamnen”.

  1. 1. Stadens gröna hjälpredor - En studie om ekosystemtjänster och hur dessa kan användas i planeringen av urban grön infrastruktur, fallet Lindholmen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

    Författare :Lovisa Elfström; Lina Johansson; [2021-06-23]
    Nyckelord :”grön infrastruktur”; ”ekosystemtjänster”; ”resiliens”; ”social hållbarhet”; ”Lindholmshamnen”; ”planering”;

    Sammanfattning : When cities become denser there is a growing risk for downgrading of the social and ecological aspects of sustainability on behalf of exploitation of grey infrastructure. This could lead to a lower quantity as well as quality of the urban green infrastructure, which means a negative effect for the social and ecological sustainability in the city. LÄS MER