Sökning: "2D-modeling"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet 2D-modeling.

  1. 1. Nutrients spreading with cloudburst modeling

    Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

    Författare :Nikita Smiyanov; [2020]
    Nyckelord :MIKE21; 2D-modeling; nutrients; phosphorus; nitrogen; cloudburst; land-use; MIKE21; 2D-modellering; närsalter; fosfor; kväve; skyfall; markanvändning;

    Sammanfattning : Climate change and environmental disasters are strongly dependent. Humanity is facing considerable changes in environmental adaptions and remediation of contaminated sites. Water is a valuable resource that should be protected and prevented from hazardous influences. LÄS MER