Sökning: "Aktieägartillskott fordran"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Aktieägartillskott fordran.

 1. 1. Beskattningskonsekvenser för dotterbolaget när moderbolaget efterskänker en fordran

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Louise Malmberg; [2011]
  Nyckelord :skatterätt; eftergift; fordran; aktieägartillskott; ackord; gäldenär; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att redogöra för de beskattningskonsekvenser som inträder för ett dotterbolag när dess moderbolag efterger en fordran som det har på dotterbolaget. Det är vanligt förekommande att ett moderbolag lånar ut pengar till sitt dotterbolag och således innehar en lånefordran. LÄS MER

 2. 2. Omvandlingar av fordringar i obeståndssituationer : Får avdrag för kapitalförlust göras för fordran som omvandlats till ett ovillkorat aktieägartillskott

  Magister-uppsats, Affärsrätt; Filosofiska fakulteten

  Författare :Rebecca Zika; [2010]
  Nyckelord :Obestånd; kapitalförlust;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar aktieägarens rätt till avdrag för kapitalförlust när denne har omvandlat en fordran på det egna bolaget till ett ovillkorat aktieägartillskott vid en obeståndssituation. Detta omnämns i uppsatsen som omvandlingssituationen. LÄS MER

 3. 3. Skattekonsekvenser av aktieägartillskott från fysiska personer genom omvandlingar av fordringar och villkorade aktieägartillskott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikael Gustafsson; [2010]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to clarify the legal position, concerning transformations of claims to conditioned or unconditioned capital contributions as well as transformations of conditioned capital contributions to unconditioned. I will discuss the consequences, both for the company and for the giver. LÄS MER

 4. 4. Tillskott utan aktieteckning av icke aktieägare

  Magister-uppsats, Ekonomiska institutionen

  Författare :Nina Grönholm; [2005]
  Nyckelord :Villkorat aktieägartillskott; tillskott utan aktieteckning; inkomstskatt;

  Sammanfattning : Problemformulering: När ett aktieägartillskott skall återbetalas till en aktieägare sker ingen inkomstbeskattning, utan återbetalningen jämställs skatterättsligt med återbetalning av ett lån. Vid återbetalning till en ickeaktieägare uppkommer frågan om återbetalningen inkomstskatterättsligt skall bedömas på samma sätt som återbetalning till en aktieägare, eller om den bedöms annorlunda. LÄS MER

 5. 5. Aktieägares fordran mot eget bolag- frågan om avdragsrätt vid konkurs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Roger Örnberg; [2001]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar förhållandet aktieägares fordran mot eget bolag och om det uppkommer en avdragsrätt för aktieägaren för fordringen vid en konkurs. Närmare bestämt om fordringen kan ses som ett sådant finansiellt instrument vilket omnämns i 24 § 2 mom. SIL. LÄS MER