Sökning: "Analog receptinformation"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Analog receptinformation.

  1. 1. Trygghet i pappersform : En intervjustudie om äldre patienters upplevelser och uppfattning om analog och digital receptinformation

    Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

    Författare :Sofie Stefansdotter Andersson; [2022]
    Nyckelord :Analog drug list; Drug List; Evaluation; Health informatics; Patient Portal; TTF; UTAUT; Qualitative study; Analog receptinformation; Hälsoinformatik; Intervjustudie; Läkemedelslista; Läkemedelskollen; Mina Sparade Recept på Apotek; Patientportal; TTF; UTAUT; Utvärdering;

    Sammanfattning : Bakgrund: Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt och kan innebära en utmaning för många grupper i samhället, framförallt äldre. Sverige har som mål att år 2025 vara bäst på eHälsa och som ett delmål har ett register i form av Nationella Läkemedelslistan tagits fram. LÄS MER