Sökning: "Ani Hakopian"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ani Hakopian.

 1. 1. Food habits and environmental awareness among adolescents in Västerås : A study of neighborhoods with different socioeconomic status based on the NESLA study

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ani Hakopian; [2018]
  Nyckelord :Ecological model; environmental awareness; food habits; Neighborhood-level socioeconomic status; NESLA study; prerequisites for healthy food habits; Ekologiska modellen; förutsättningar för goda matvanor; matvanor; miljömedvetenhet; NESLA; socioekonomisk status på stadsdelsnivå;

  Sammanfattning : Människor med hög socioekonomisk status har bättre matvanor och är mer miljömedvetna jämfört med de individer med låg socioekonomisk status, vilket bland annat beror på högre utbildningsnivå och inkomst. För att etablera goda matvanor krävs att det finns goda förutsättningar, till exempel är tillgången till mataffärer med ett stort utbud av färskvaror associerat med hälsosamma matvanor och frånvaron av bra mataffärer påverkar framför allt utsatta grupper i samhället. LÄS MER

 2. 2. Matens klimatpåverkan och näringsinnehåll : En kvantitativ studie om skillnader i matvanor mellan olika kosthållningar och kön bland högskolestudenter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ani Hakopian; [2017]
  Nyckelord :24-hour recall interviews; carbon dioxide equivalents; cross sectional study; nutrients; semi-structured interview; social ecological model; 24-timmarsintervjuer; koldioxidekvivalenter; näringsämnen; semistrukturerade intervjuer; social-ekologiska modellen; tvärsnittsstudie;

  Sammanfattning : Svenskarnas matkonsumtion är inte hållbar utifrån ett klimatperspektiv. För en mer hållbar konsumtion krävs en minskning av animaliska livsmedel. Tidigare studier visar att det är möjligt att äta klimatsmart och fortfarande nå upp till näringsrekommendationerna. LÄS MER