Sökning: "Ann-sophie Nowak"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ann-sophie Nowak.

 1. 1. Tillbaka till den arbetarlitterära guldåldern : En marxistisk litteraturanalys av Karin Smirnoffs Jag for ner till bror

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Ann-Sophie Nowak; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att läsa Karin Smirnoffs roman Jag for ner till bror, och genom en marxistisk litteraturanalys undersöka huruvida romanen kan klassificeras som samtida arbetarlitteratur, och därigenom försöka ge perspektiv på diskussionen om arbetarlitteratur, och även frågan om vem som egentligen kan räknas till arbetare i dag. Undersökningen försöker visa på det traditionella arbetarlitteraturbegreppets komplexitet när det kommer till att klassificera samtida litterära verk. LÄS MER

 2. 2. Berättarteknik, stilistik eller skönlitterära verkningsmedel? : En studie av skönlitterär undervisning och begreppstolkning i svenska 1 och 2 på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Ann-Sophie Nowak; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka hur gymnasielärare tolkar de litteraturvetenskapliga begreppen berättarteknik, stilistik och skönlitterära verkningsmedel, som de tas upp i det centrala innehållet och kunskapskraven för svenska 1 och svenska 2 på gymnasiet. Vidare ämnar uppsatsen undersöka den inverkan som deras respektive tolkningar av dessa begrepp har på deras undervisning. LÄS MER

 3. 3. Let them believe : En semiotisk analys av kristen tematik i Andrei Tarkovskijs film Stalker

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Ann-Sophie Nowak; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this paper has been to analyze the Christian religious thematic in Andrei Tarkovsky's film Stalker. Stalker, both as film and protagonist, is the primary material for the purpose of this paper. LÄS MER