Sökning: "Annie Adelgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annie Adelgren.

  1. 1. AI I FÖRSKOLAN En fallstudie om användningen av AI-verktyget Laiban och dess påverkan på förskoleverksamheten

    Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

    Författare :Annie Adelgren; Tove Andersson; [2023-11-16]
    Nyckelord :Laiban; förskolan; artificiell intelligens AI ; digitala verktyg; skärmtid; barn; barncentrerad AI;

    Sammanfattning : Dagens samhälle genomsyras av digitaliseringen och verksamheter behöver anpassas till den nya omvärlden. Verksamheter som inte reformerar utifrån digitaliseringen riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap och därav behöver även förskolan anamma digitaliseringen. LÄS MER