Sökning: "Tove Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Tove Andersson.

 1. 1. Gör media skillnad på mördare och mördare? : En kvantitativ innehållsanalys av hur Expressen gestaltar Wilma- och Tova-fallet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Ella Synnelius; David Thulin; [2024]
  Nyckelord :Wilma-fallet; Tove-fallet; Tishko Ahmed; Billy Fagerström; Gestaltningsteorin; Framing; Andrafiering; Othering; Media; Expressen; Vi och dom; Kvantitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : This study examines the difference in Expressen’s portrayal of two similar murder cases in Sweden with the key difference being the ethnicity of the perpetrators. The main purpose is to determine if the media is using a discriminatory rhetoric in their covering of crime and if they are upholding a “we and them” view of the world. LÄS MER

 2. 2. AI I FÖRSKOLAN En fallstudie om användningen av AI-verktyget Laiban och dess påverkan på förskoleverksamheten

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Annie Adelgren; Tove Andersson; [2023-11-16]
  Nyckelord :Laiban; förskolan; artificiell intelligens AI ; digitala verktyg; skärmtid; barn; barncentrerad AI;

  Sammanfattning : Dagens samhälle genomsyras av digitaliseringen och verksamheter behöver anpassas till den nya omvärlden. Verksamheter som inte reformerar utifrån digitaliseringen riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap och därav behöver även förskolan anamma digitaliseringen. LÄS MER

 3. 3. Samma takt till nya toner - handläggare om yrkesidentitet och professionell status efter ändrad delegationsordning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Tove Andersson Jokiranta; Lina Blomgren; [2022]
  Nyckelord :social work; delegation; deprofessionalization; discretion; professionalism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Social work has been the subject for many reformations during the last decades. One change in the execution of meeting the needs of the public – a changed delegation order – decreases the social workers’ right to make decisions, in the social service’s housing unit in a Swedish municipality. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhet som en del av the seven rights of logistics

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Josefin Lindström; Tove Andersson; [2022]
  Nyckelord :the seven rights of logistics; värdesamskapande; hållbarhet; konsumentbeteende; last mile-leveranser; Earth and Environmental Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur svenska konsumenter mellan 18 år och äldre förhåller sig till hållbara last mile-leveranser vid användandet av e-handel, för att med utgångspunkt i konsumenternas värdeskapande använda detta som underlag för huruvida teorin om the seven rights of logistics borde uppdateras för att inkludera ett bredare hållbarhetstänk. För att kunna undersöka detta består uppsatsens teoretiska ramverk av en presentation kring the seven rights of logistics. LÄS MER

 5. 5. Den digitala nyhetsarbetaren : Gränsdragningar, emotionellt arbete och copingstrategier vid moderering av användargenererade kommentarer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Matilda Andersson; Tove Dagerman; [2022]
  Nyckelord :Moderering; nyhetsarbetare; användargenererade kommentarer; AGK; nyhetsmedier; Gränsteori; Emotionellt arbete; Copingstrategier;

  Sammanfattning : I dagens digitala medielandskap har deltagandet och engagemanget av användargenererade kommentarer (AGK) ökat, på gott och ont. Relationen mellan publik och journalister är i ständig förändring, där karaktären av både användare och dess kommentarer kategoriseras samt värderas. LÄS MER