AI I FÖRSKOLAN En fallstudie om användningen av AI-verktyget Laiban och dess påverkan på förskoleverksamheten

Detta är en Kandidat-uppsats från Institutionen för tillämpad informationsteknologi

Sammanfattning: Dagens samhälle genomsyras av digitaliseringen och verksamheter behöver anpassas till den nya omvärlden. Verksamheter som inte reformerar utifrån digitaliseringen riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap och därav behöver även förskolan anamma digitaliseringen. Skolverket har sedan 2018 infört digitala mål i läroplanen för förskolan, men hur förskolor väljer att tillämpa digital teknologi ser fortfarande olika ut i landet. Syftet med studien är att med en explorativ inriktning undersöka pedagogers erfarenheter av barns användning av AI-verktyget Laiban på förskolor. Laiban fungerar som en digital assistent för barnen och en digital medarbetare för pedagogerna och vilar på ledorden tillgänglighet, självständighet och hållbarhet. Genom att använda Laiban kan förskolebarnen självständigt ställa frågor och inhämta information kring deras dag på förskolan. Studien använder Skolverkets mål gällande digitalisering i förskolan samt UNICEF:s policy för barncentrerad AI som analytisk referensram tillsammans med relaterad forskning. Studien gjordes som en fallstudie och datainsamlingen bestod av fem kvalitativa intervjuer med pedagoger som använt Laiban i förskolan. Resultatet visar att det fanns en gemensam uppfattning bland pedagogerna om att det krävs tid, rätt förutsättningar och engagerade pedagoger för att Laiban ska nyttjas på rätt sätt. Studiens upptäckter visar också att barn ofta använder teknologi på ett oväntat sätt, att Laiban är begränsad men även att Laiban kan hjälpa förskolor att uppnå Skolverkets digitala mål och UNICEF:s riktlinjer gällande barncentrerad AI.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)