Sökning: "Annika Hedlund-ekström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annika Hedlund-ekström.

  1. 1. Barns rätt och behov av kunskap om sitt ursprung. Attityder hos par som tar emot donerade ägg eller spermier samt de som donerar.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

    Författare :Linda Ahlgren; Annika Hedlund-Ekström; [2008]
    Nyckelord :gamete donation; attitudes; recipients; donors; könscellsdonation; attityder; recipienter; donatorer;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva vilka attityder som finns bland recipienter och donatorer angående de riktlinjer som bör efterföljas för ägg- och spermiedonation. Syftet var även att undersöka om det finns skillnader i attityder inom grupperna recipienter kvinnor respektive män och donatorer till huruvida barnet har rätt att få kunskap om sitt ursprung. LÄS MER