Sökning: "Anton Güven Olofsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anton Güven Olofsson.

  1. 1. FRITIDSHEMMETS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE : En studie baserad på pedagogerssyn att arbeta målstyrt

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

    Författare :Anton Güven Olofsson; [2018]
    Nyckelord :Systematiskt kvalitetsarbete; målstyrt; fritidshem; dokumentation; struktur;

    Sammanfattning : Fritidshemmet ska enligt styrdokument ägna sig åt systematiskt kvalitetsarbete för att uppnåde nationella målen, hur kvalitetsarbetet ska genomföras i praktiken är dock inte preciserat.Syftet med studien är att öka kunskapen om systematiskt kvalitetsarbete inom fritidshemmet,med utgångspunkt i grundlärare och pedagogers erfarenheter och uppfattningar av att arbetamålstyrt. LÄS MER