Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Hur styr ledare sina medarbetare för att de ska arbeta mot gemensamma mål? : Fallstudie i en avdelning som använder sig av den agila metoden scrum.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

    Författare :Ester Arévalo Olsson; Anton Molander; [2021]
    Nyckelord :Scrum; agil; agilt; målkongruens; agentteorin;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att med hjälp av agentteorin skapa en förståelse kring hur ledare styr medlemmar mot gemensamma mål i en organisation som använder sig av Scrum. Metod: En kvalitativ studie med sju semistrukturerade intervjuer från en agil avdelning har genomförts. LÄS MER