Sökning: "Camila Lopez Saez"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Camila Lopez Saez.

  1. 1. Jag vet inte vart gränsen går vid kränkning : En kvalitativ studie om kvinnor med utländsk bakgrund och deras upplevelser om bemötande och integration på arbetsplatsen

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Camila Lopez Saez; Khlood Abdurahman; [2021]
    Nyckelord :Etnicitet; integration på arbetsplatsen; strategier; utländsk bakgrund; diskriminering;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom en djupare analys skapa förståelse för hur kvinnor med utländsk bakgrund som arbetar inom kvalificerade yrken förhåller sig till sina roller på sina arbetsplatser, och hur de upplever att de bemöts av sin omgivning utifrån sin etnicitet samt hur de upplever att deras arbetsrelaterade relationer är. Varför just kvinnor valdes beror på att det skett en ökning i utbildningsnivå gentemot män enligt tidigare forskning. LÄS MER