Sökning: "Carl Ädelroth"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl Ädelroth.

  1. 1. Nöjdare i det privata? En statistisk studie av brukarnöjdhet i privat och offentlig äldreomsorg och hemtjänst

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Noah Tidén; Carl Ädelroth; [2022]
    Nyckelord :Privatisering; New Public Management; äldreomsorg; brukarnöjdhet; valfrihet; Law and Political Science;

    Sammanfattning : 2008 började Socialstyrelsen genomföra nöjdhetsundersökningar hos brukare i äldreomsorgen och hemtjänsten i Sveriges kommuner. Med ambitionen att undersöka om hypotesen “Ju högre andel privata omsorgsutförare i en kommun, desto högre brukarnöjdhet” stämmer, har vi genomfört en statistisk studie av Socialstyrelsens brukarundersökningar om äldreomsorgen och hemtjänsten i 126 kommuner från år 2019. LÄS MER