Sökning: "Carl Johan Ryden"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl Johan Ryden.

  1. 1. Myten om partnerskapet: Om institutioner, rationaliserade myter och regionala tillväxtprogram

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Carl-Johan Rydén; [2006]
    Nyckelord :Regional growth programs; Regional development policy; New institutionalism; Rationalized myth; Institutional isomorphism.; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

    Sammanfattning : The overarching goal of this paper is to explain the intensive occurrence of partnerships ? regarded as a specific organizational structure ? in the formulation and implementation of Regional Growth Programs. By using theoretical concepts from new institutionalism, the paper tries to examine the explanatory capacity of this theory in the specific case of partnerships. LÄS MER