Sökning: "Cassandra Cramér Dalberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cassandra Cramér Dalberg.

  1. 1. Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I ett glapp mellan LVU och LPT?

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Cassandra Cramér Dalberg; [2017-12-08]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Gränsdragningen mellan lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga(LVU) och lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) har länge varit föremål för diskussion. Det finns idag barn och unga med beteendeproblematik som varken uppfyller kriterierna för tvångsvård enligt LVU eller LPT. LÄS MER