Sökning: "Cornelia Eisenhart"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cornelia Eisenhart.

  1. 1. För ung för arbetslivet? : En kvalitativ undersökning om ungas upplevelser av hur ålder påverkar dem i arbetslivet.

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

    Författare :Cornelia Eisenhart; [2018]
    Nyckelord :Ålderism; Ålderskodning; Unga; Arbetsliv;

    Sammanfattning : Ålder är en diskrimineringsgrund som inte fått lika mycket uppmärksamhet som exempelvis etnicitet och kön. När åldersdiskriminering uppmärksammas är det ofta fokus på hur äldre drabbas och inte yngre. LÄS MER