Sökning: "Daniel Delanavaz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniel Delanavaz.

  1. 1. Patientens upplevelse av hemhemodialys

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

    Författare :Daniel Delanavaz; Erika Engberg; [2018]
    Nyckelord :Hemhemodialys; livskvalitet; erfarenhet; upplevelse; hälsa; egenvård; patient; kvalitativ forskning;

    Sammanfattning : Abstrakt Hemodialys innebär en livsuppehållande behandling och ges i dagens läge som assisterad intermittent dialys på institution där gängse praxis är fyra timmar tre gånger i veckan. Patienterna kan även erbjudas möjlighet till egen behandling under eget ansvar i hemmet, hemhemodialys, där behandling kan ske enligt patientens eget livsmönster. LÄS MER