Sökning: "Elin Agestam"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Agestam.

  1. 1. Spridning av contorta från bestånd i södra Sverige : En fältstudie i Östergötland och Småland

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

    Författare :Elin Agestam; [2020]
    Nyckelord :Self-dispersal; invasive; lodgepole pine; Southern Sweden; Självspridning; invasiv; contorta; Götaland;

    Sammanfattning : Contorta (Pinus contorta) är ett barrträdslag som naturligt finns i västra Nordamerika och är inplanterat främst i norra Sverige. Syftet med detta arbete är att utvärdera hur långt och i vilken omfattning contorta spridit sig från äldre bestånd i södra Sverige. LÄS MER