Sökning: "Emma Jönsjö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Jönsjö.

  1. 1. "På en rast händer det ju så mycket mer än att man bara är ute och tar lite luft." : En kvalitativ studie om fritidslärares arbete med styrd rastverksamhet.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

    Författare :Marie Petersson; Emma Jönsjö; [2018]
    Nyckelord :Styrd rastverksamhet Deltagande Praktikgemenskaper Inkludering Ensamma barn;

    Sammanfattning : Under vår utbildning har vi i anknytning till våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder stött på rastverksamhet i olika former, även skolor där detta arbetssätt helt saknas. Vi intresserar oss för hur denna verksamhet kan generera en inkluderingsprocess på skolorna och ville därför undersöka fritidslärarnas syfte med rastverksamhet samt vad de upplever att detta resulterar i för ensamma elever. LÄS MER