Sökning: "högskolan dalarna värdegrund"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden högskolan dalarna värdegrund.

 1. 1. Finns det något som är tabu? : Intervjuer om livsfrågor med verksamma lärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Karin Hult; [2020]
  Nyckelord :Intervjuer; religion; livsåskådningar; uppfattningar; erfarenheter; läroplanen; livsfrågor.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit vad lärare uppfattar i klassrummet, kring samtal och diskussioner med sina elever, om livsfrågor inom ämnet religionskunskap. För att ta reda på detta har jag använt mig av en kvalitativ metod som innefattar intervjuer med två lärare, från två årskursintegrerade klasser med årskurserna 1–3, och en lärare från årskurs 5 för att hon har jobbat med eleverna sedan årskurs 1. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenheter av hur hot och våld påverkar omvårdnaden av patienter inom slutenvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Niklas Johansson; Mattias Kristiansson; [2020]
  Nyckelord :Hospital; Literature review; Nurse; Threats and Violence; Hot och våld; Litteraturöversikt; Sjuksköterska; Slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personal inom hälso- och sjukvården löper en större risk att utsättas för hot och våld på grund av direktkontakt med människor. Den senaste tiden inom den svenska hälsooch sjukvården har det skett en ökning av hot och våld. En majoritet av sjuksköterskor har varit utsatta för hot och våld. LÄS MER

 3. 3. Vårdnadshavares uppfattningar om barns lek : En kvalitativ studie om vårdnadshavares uppfattning om barns lek i förskolan och dess betydelse för barns lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Elena Allaoui; [2020]
  Nyckelord :Barn; vårdnadshavare; uppfattning; förskola; fri lek; pedagogstyrd lek; lek; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen kring vårdnadshavares uppfattningar om barns lek i förskolan, och mer specifikt deras uppfattningar om lekens betydelse för barns lärande. I det här examensarbetet har jag valt att tillämpa en kvalitativ forskningsmetod för att erhålla ett underlag för att uppnå syftet bakom studien. LÄS MER

 4. 4. Svenskläraren är en person : Om vad som styr svensklärares litteraturundervisning på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Petter Eriksson; [2020]
  Nyckelord :litteratur; litteraturundervisning; lärare; värdegrund; läroplan; kursplan; svenskämnet; gymnasiet; professionalitet; elevcentrerad; individualiserad; undervisning.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har haft som syfte att åskådliggöra hur svensklärare omsätter läroplanens teori till verksamhetens praktik. Fokus har riktats mot lärarnas egen tolkning av läroplanens kursplaner i svenska samt skolans värdegrund. LÄS MER

 5. 5. Den svarta legenden och begreppsanvändningen avurbefolkningen i Amerika i spanskläroböcker : En studie om representationen av upptäckten ochkoloniseringen av Amerika och benämningar påurbefolkningen i Amerika i spanskläroböcker.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Elsa Jensen; [2019]
  Nyckelord :den svarta legenden; la leyenda negra; läroböcker; spanska; urbefolkning; upptäckten av Amerika; koloniseringen av Amerika;

  Sammanfattning : Att få möjlighet att reflektera kring livsvillkor i länder där det spanska språket talas är ett av syftena för moderna språk både på högstadiet och gymnasiet. Eftersom det spanska språket är det språk som flest elever väljer att studera betyder det också att fler elever möter de spanska läroböckernas innehåll. LÄS MER