Sökning: "Eva Zemite"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva Zemite.

  1. 1. Musik och dans - ett lustfyllt avbrott och lärandeobjekt : En kvalitativ intervjustudie om musik och dans i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Galina Erlandsson; Eva Zemite; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Sammanfattning Denna studien syftade till att undersöka förskollärares förhållningssätt till dans- och musikämnen i den praktiska undervisningen utifrån läroplanens mål. Studien utgick från sociokulturella perspektiv samt utvecklingspedagogiska perspektiv. LÄS MER