Musik och dans - ett lustfyllt avbrott och lärandeobjekt : En kvalitativ intervjustudie om musik och dans i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Författare: Galina Erlandsson; Eva Zemite; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sammanfattning Denna studien syftade till att undersöka förskollärares förhållningssätt till dans- och musikämnen i den praktiska undervisningen utifrån läroplanens mål. Studien utgick från sociokulturella perspektiv samt utvecklingspedagogiska perspektiv. Perspektiven, begreppen och lärandeformer var våra redskap i tolkningen och analysen av intervjufrågorna i vår studie. Material samlades in genom kvalitativa intervjuer med förskollärare. Utifrån studiens resultat framgick det att förskollärarna arbetar med musik och dans som verktyg för annat lärande, som språkutveckling, kommunikation, matematik, problemlösning, uttryck av känslor och stämningsskapande. Resultat visade att de flesta förskollärarna arbetar utifrån begrepp med och genom musik/dans och i undantagsfall i och om musik/dans. Resultat visade också att det saknades lärandeobjekt inom ämnena musik/dans. I de planerade aktiviteterna handlade det om att lära någonting annat än om musik och dans. Likaså i de spontana aktiviteterna saknades lärandemål. Studien visade att förskollärarna såg positivt på musik- och dansundervisning för att de tyckte att det var lätt att få barnen med och lätt att organisera. Förskollärarna tyckte att musik och dans var betydelsefulla för barns språk- och kommunikationsutveckling och lärande. Trots att förskollärarna var medvetna om musikens och dansens potential upplevde de mer eller mindre osäkerhet för sin kompetens, kunskap och förmåga att leda barngrupp i de två estetiska ämnena.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)