Sökning: "Fabian Erlandsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fabian Erlandsson.

  1. 1. Motivation att utföra skyddsåtgärder : Innan, under och efter översvämning i privata villahushåll

    Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

    Författare :Fabian Erlandsson; [2019]
    Nyckelord :Anpassning; översvämning; riskhantering; protection motivation theory;

    Sammanfattning : Introduktion och syfte: Årsmedelnederbörd och antalet extrema nederbördstillfällen i Sverige antas öka i framtiden. När antalet extrema nederbördstillfällen ökar så ökar också antalet försäkringskompensationer till privata husägare. LÄS MER