Sökning: "Filippa Fällberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Filippa Fällberg.

  1. 1. Behandlares syn på upptäckt av våldsutsatthet hos patienter inom barn- och ungdomspsykiatrin

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Filippa Fällberg; [2019-10-31]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka hur behandlare som arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ser på våldsutsatthet hos de patienter de möter. Två semi-strukturerade fokusgruppsintervjuer genomfördes med fyra informanter på en specialiserad mottagning och två informanter på en öppenvårdsmottagning inom BUP. LÄS MER