Kommunikation mellan metodikum och verksamhetsinstruktörer : En undersökning om hur verksamhetsinstruktörerna uppfattar Metodikums sätt att kommunicera ut information

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från

Sammanfattning: Denna undersökning är utförd på Region Jönköpings läns kliniska träningscenter Metodikum. Vi som skrivit denna rapport är Felicia Uno och Sara Paulsson, vårdadministratörsstudenter på Jönköpings Internationella Handelshögskola. Syftet var att undersöka kommunikationen mellan utvecklingsledare och verksamhetsinstruktörer. De frågeställningarna vi hade med oss var Vilken information behöver instruktörerna innan och under en klinisk träning och Hur uppfattas informationen som instruktörerna får. För att kunna besvara syftet och de frågeställningar som ingick genomförde vi en enkätundersökning med både kvantitativa och kvalitativa delar som skickades till utvalda S-HLR instruktörer. Vi genomförde dessutom en intervju av semistrukturerad karaktär. Resultaten i undersökningarna visar att den information som Metodikum kommunicerar ut är bristfällig. Det finns ett behov av mer struktur i förråden, till exempel att skåp och lådor ska vara uppmärkta samt en inventarielista som gör det enkelt att se vad som ska finnas i förrådet. Då det finns en stor osäkerhet kring tekniken i rummen önskas enkla manualer i metodrummen. Det framgår även att instruktörerna inte vet var de hittar information om Metodikum. Då vår teori grundade sig i den linjära kommunikationsmodellen har vi under tiden noterat att Metodikum behöver använda sig av en tvåvägskommunikation för att få reda på eventuella brister. Det är viktigt att verksamhetsinstruktörerna får återkoppla till Metodikum direkt efter ett träningstillfälle.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)